Pages

Akumulacija elemenata u tragovima u morskim cvjetnicama u hrvatskom dijelu Jadrana
Akumulacija elemenata u tragovima u morskim cvjetnicama u hrvatskom dijelu Jadrana
Jelena Lušić
U radu je istražena raspodjela elemenata u tragovima (Al, As, Ba, Bi, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Li, Ni, Mn, Mo, Pb, Rb, Sb, Sn, Sr, Ti, Tl, U, V i Zn), glavnih elemenata (K i Mg), i elemenata rijetkih zemalja (La, Ce, Pr, Nc, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, ER, Tm, Yb, Lu i Y) u morskim cvjetnicama (Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile, Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson i Zostera noltei Hornemann) u hrvatskom dijelu Jadrana. Istovremeno, određen je sadržaj navedenih elemenata u sedimentu, kao i...
Biološka i ekološka obilježja glavoča travaša, Zosterisessor ophiocephalus (Pallas, 1814) u Novigradskom moru
Biološka i ekološka obilježja glavoča travaša, Zosterisessor ophiocephalus (Pallas, 1814) u Novigradskom moru
Željana Đođo
Provedeno je prvo istraživanje bioloških i ekoloških osobitosti glavoča travaša, Zosterisessor ophiocephalus (Palllas, 1814) na području Novigradskog mora (Jadransko more). Tijekom istraživanja ulovljeno je 1229 jedinki, raspona ukupnih dužina tijela od 4,3 cm do 20 cm (12,30 ± 2,70 cm) i mase od 0,80 g do 76,96 g (20,11 ± 12,79 g). Omjer mužjaka i ženki iznosio je 1,13 : 1, što se statistički značajno ne razlikuje od očekivanog omjera (1:1). Srednja vrijednost ukupne dužine...
Biološke i ekološke značajke školjkaša Glycymeris nummaria (Linnaeus, 1758) u istočnom Jadranu
Biološke i ekološke značajke školjkaša Glycymeris nummaria (Linnaeus, 1758) u istočnom Jadranu
Marija Crnčević
Vrsta Glycymeris nummaria jedna je od tri vrste iz porodice Glycymerididae koje nastanjuju Jadransko more. Osim podataka o rasprostranjenosti i gustoći, vrlo je malo podataka objavljeno o biologiji i ekologiji ove vrste. Cilj ovog rada je bio istražiti rast i starost, ciklus razmnožavanja i razvoj gonada, sastav masnih kiselina u probavnoj žlijezdi i mišiću te djelovanje endolita kod vrste G. nummaria. Istraživanje je provedeno u Malostonskom zaljevu u razdoblju od siječnja do...
Biološko-ekološke karakteristike kokotića Lepidotrigla dieuzeidei Blanc & Hureau, 1973 i kokotića oštruljića Lepidotrigla cavillone (Lacepede, 1801) na području južnog Jadrana
Biološko-ekološke karakteristike kokotića Lepidotrigla dieuzeidei Blanc & Hureau, 1973 i kokotića oštruljića Lepidotrigla cavillone (Lacepede, 1801) na području južnog Jadrana
Tatjana Dobroslavić
Temeljni cilj ovog rada je analiza biološko-ekoloških karakteristika i utvrđivanje sličnosti odnosno različitosti između populacija kokotića, Lepidotrigla dieuzeidei Blanc & Hureau, 1973 i kokotića oštruljića, Lepidotrigla cavillone (Lacepède, 1801) u južnom Jadranu. Tijekom istraživanja ulovljeno je 1 027 jedinka kokotića i 1 105 kokotića oštruljića. Raspon ukupnih duljina tijela kokotića i kokotića oštruljića bio je od 7,76 do 14,14 cm (11,01 ± 1,12) i od 7,58 do...
Biološko-ekološke značajke bežmeka Uranoscopus scaber Linnaeus, 1758. u južnom Jadranu
Biološko-ekološke značajke bežmeka Uranoscopus scaber Linnaeus, 1758. u južnom Jadranu
Jadranka Sulić Šprem
Tijekom ovog istraživanja na području južnog Jadrana prikupljeno je ukupno 1279 jedinki bežmeka Uranoscopus scaber Linnaeus, 1758. Raspon ukupnih duljina tijela jedinki bio je od 8,45 do 36,0 cm (18,12 ± 3,54 cm), a mase od 11,52 do 618,7 g (102,25 ± 59,27 g). Omjer ženki i mužjaka u uzorku iznosio je 1:0,82. Statistički značajne razlike zabilježene su u srednjim vrijednostima jedanaest mofometrijskih odnosa između ženki i mužjaka. Duljinsko-maseni rast bežmeka je izometrijski...
Dinamika populacije kneza, Coris julis (Linnaeus, 1758) u istočnom Jadranu
Dinamika populacije kneza, Coris julis (Linnaeus, 1758) u istočnom Jadranu
Frane Škeljo
Tijekom jednogodišnjeg istraživanja populacije kneza u istočnom dijelu Jadrana analizirane su ukupno 1393 jedinke, od čega 214 primarnih mužjaka (15,3%), 433 sekundarna mužjaka (31,1%), 570 ženki (40,9%), 104 jedinke u prijelaznom obliku (7,5%), te 72 jedinke neodređenog spola (5,2%). Omjer mužjaka i ženki nije se značajno razlikovao od 1:1. Raspon ukupne dužine tijela svih analiziranih primjeraka iznosio je od 4,8 do 22,2 cm (12,3 ± 2,55 cm), a mase od 0,9 do 104,4 g (18,8 ±...
Dinamika zooplanktona u zatvorenim morskim ekosustavima (Mljetska jezera, NP „Mljet“)
Dinamika zooplanktona u zatvorenim morskim ekosustavima (Mljetska jezera, NP „Mljet“)
Marijana Miloslavić
Istraživanjima su obrađene su godišnje sukcesije sastava, brojnosti, biomase i vertikalne raspodjele mezozooplanktonskih populacija mljetskih jezera te vanjske postaje Gonoturska od veljače 2008. do veljače 2009. godine. Uspoređeni su povijesni podaci istraživanja Velikog jezera od 1952. do 2001. godine sa našim rezultatima. Uzorci su sakupljeni u dva vertikalna sloja s dvije zooplanktonske mreže različitih finoća tkanja, 125 i 200 µm. Zabilježen je prosječni gubitak ukupne...
Effect of sedimentation on growth and distribution of seagrasses in the western part of Novigrad sea, Croatia
Effect of sedimentation on growth and distribution of seagrasses in the western part of Novigrad sea, Croatia
Melita Mokos
Seagrass meadows are extremely important as primary producers and as a habitat. They stabilize the substrate and protect the coastline from the erosion. They have enormous potential to trap carbon from the atmosphere so they act as a carbon sink. Seagrass loss is present worldwide due to anthropogenic activities and also climate change. Sediment burial of seagrass is one of the reasons for global seagrass decline. This research used videography method to document changes in sediment...
Growth and reproduction of the limpet Patella rustica linnaeus, 1758 and heat stress physiology of the mediterranean patellid limpets
Growth and reproduction of the limpet Patella rustica linnaeus, 1758 and heat stress physiology of the mediterranean patellid limpets
Ivana Prusina
First investigation of age, growth and reproduction cycle of the limpet Patella rustica on the south eastern Adriatic coast was performed. Marginal increment analysis showed annual periodicity of growth line formation, with annual growth line being deposited in May. Population structure was described and the von Bertalanffy growth curves were fitted for: asymptotic length L∞=40.86 mm, asymptotic width W∞=33.02 mm and asymptotic height H∞=14.07 mm, with corresponding values of growth...
Metabolička aktivnost školjkaša kunjke, Arca noae Linnaeus, 1758 i bijele dagnje, Modiolus barbatus (Linnaeus, 1758)
Metabolička aktivnost školjkaša kunjke, Arca noae Linnaeus, 1758 i bijele dagnje, Modiolus barbatus (Linnaeus, 1758)
Matea Vlašić
Metabolizam je skup kemijskih reakcija u organizmu koje omogućuju izgradnju i razgradnju tvari, dobivanje energije i rast i njegovo poznavanje daje vrijedne informacije o istraženim vrstama. Temeljni cilj ovog rada je istražiti fiziološki odgovor kunjke Arca noae i bijele dagnje Modiolus barbatus na različite vrijednosti saliniteta, količine hrane i veličinu jedinka. Istraživana je potrošnja kisika, izlučivanje amonijaka, atomski odnos kisika i dušika (O:N) i stopa...
Modeli optimizacije ribolova u funkciji unaprjeđenja sustava upravljanja morskim ribarstvom u RH
Modeli optimizacije ribolova u funkciji unaprjeđenja sustava upravljanja morskim ribarstvom u RH
Irena Bitunjac
Ovaj rad predstavlja koncept sustava za podršku odlučivanju u morskom ribarstvu (SPO MR) koji u bazi modela uključuje modele za unaprjeđenje sustava upravljanja morskim ribarstvom i namijenjen je za oblikovanje novih politika i strategija upravljanja ribarstva. Validacija modela optimizacije ribolova u funkciji unaprjeđenja sustava upravljanja izvršena je na primjeru koćarskog ribolova i koćarske flote Republike Hrvatske upotrebom višekriterijalnih metoda AHP i PROMETHEE. U...
Policiklički aromatski spojevi u sedimentu srednjeg i južnog Jadrana
Policiklički aromatski spojevi u sedimentu srednjeg i južnog Jadrana
Jelena Mandić
Maseni udjeli policikliĉkih aromatskih ugljikovodika (PAH-ova) određeni su u 50 uzoraka površinskog sedimenta sakupljenog s 29 lokacija u podruĉju Jadrana. Vrijednosti masenih udjela bile su u rasponu od 14,98 do 23970,92 µg kg-1. Najviše vrijednosti masenih udjela PAH-ova izmjerene su u sedimentu Šibenskog zaljeva, a najniţe vrijednosti izmjerene su u sedimentima otvorenog mora. Nesupstituirani PAH-ovi prevladavali su u sedimentima Šibenskog zaljeva i priobalnog podruĉja, a...

Pages